روزگار ما

این منم

اسیر این عصر پر هیاهو

این عصر تکنولوژی

دورم 

دورم 

از خودم 

و گاه 

فرار می کنم از خود 

به روزمرگی پناه می آورم 

تا مرا مست کند و هوش و عقل از سرم ببرد 

تا نبینم من را 

من چه شده ام 

که شده ام 

کیستم

جز اسیری در این روزمرگی

/ 0 نظر / 6 بازدید