دورویی

دورویی فقط به این نیست که در ظاهر باکسی خوب باشی و پشت سرش جور دیگه ای باشی..

اینکه وقتی از کسی ناراحتی به روش نیاری انگار  هیچ اتفاقی نیافتاده

اینکه بخندی وقتی درونت چیز دیگه ای می گذره

اینکه به کسی که ازش متنفری لطف کنی 

همه اینا دوروییییه که بعد از سالها می بینی که انرژی همه ی این خشم های ابراز نشده روحتو تسخیر کرده

/ 0 نظر / 10 بازدید