سکوت

فکر می کنم سکوت بهترين کاره

به اين نتيجه رسيدم که همه چيز حقه در عين حال که هيچ چيز حق نيست

و به همه ايمان دارم در حاليکه به هيچ چيز ايمان ندارم

 

نور را پيموديم، دشت طلا را در نوشتيم

افسانه را چيديم، و پلا سيده فكنديم

كنار شن زار، آفتابي سايه بار، ما را نواخت.  درنگي كرديم .

بر لب رود پهناور رمز، روياها را سر بريديم .

ابري رسيد، و ما ديده فرو بستيم .

ظلمت شكافت، زهره راد يديم، و به ستيغ برآمديم .

آذرخشي فرود آمد.  و ما را در نيايش فرو ديد .

لرزان، گريستيم . خندان، گريستيم .

رگباري فرو كوفت : از در همدلي بوديم .

سياهي رفت، سر به آبي آسمان سوديم، در خور آسمان ها شديم .

سايه را به دره رها كرديم . لبخند را به فراخناي تهي فشانديم .

سكوت ما بهم پيوست، و ما ماشديم .

تنهايي ما تا دشت طلا دامن كشيد .

آفتاب از چهره ما ترسيد .

دريافتيم، و خنده زديم .

نهفتيم و سوختيم .

هر چه بهم تر، تنها تر.

از ستيغ جدا شديم :

من به خاك آمدم، و بنده شدم .

تو بالا رفتي و خدا شدي

 

/ 5 نظر / 6 بازدید
meysam

سارا بيا بريم خود کشی کنيم تا از اين حرفا ديگه نزنی

ph[d

شاپسر خيلی خودمونی شديا!!! يه سرم به ما بزن!!!

hoda

نتيجه ی خوبيه ! همه چيز حق نيست حق واحده اگر چه به زبونای مختلف بيان بشه به خودت ايمان داشته باش و کاری که می کنی

amir mansour

سلام ... همه چيز تنها يک چيز است ... تو هم که بنده شدی ؛ بازهم از اوئی ... و عشق ...

meysam

۱ + ۱ = ۰ يا ۱ +‌ ۱ = ۱ :) کدام درست است ؟:)