ماه تو

خدای من

یگانه معبودم

ماه تو ، ماه من است 

بهانه ای برای دیدن دوباره خود

تا ببینم چقدر فاصله است بین من ، و من مقبول تو

خدای من چشم  وعقلم را به دیدن و انتخاب صراط مستقیم بینا کن

خدای من قدم های را در پیمودن راه استوتر کن

خدای من این دل به هر آنجه غیر از تو دلخوش کرد 

هیچش الا نگرانی حاصل نشد

دلم  تنها با حضور تو آرام می گیرد

بازگشتم را بپذیر

بازگشتی بی بازگشت عطا کن

خدایا همچون کودکی که تنها در حضور پدر و مادر احساس امنیت می کند و دلش قرص می شود که آنها هستند و چشمشان به اوست 

چشم دلم را به حضورت بینا کن 

تا دلم قرص شود 

که تو هستی 

و جایی برای نگرانی نیست 

و از همه چیز در امانم

/ 0 نظر / 16 بازدید