معامله

لذت نمی بریم از زندگی ما که زندگیمان معامله شده عبادتهامان ، نذرهامان دوستی هامان در این معاملاتِ بی عشق می بازیم می بازیم می بازیم
/ 0 نظر / 6 بازدید
مهر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
آذر 92
1 پست
شهریور 92
2 پست
تیر 92
3 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
7 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
5 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
12 پست
خرداد 91
5 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
3 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
2 پست
آذر 85
5 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
4 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
6 پست
اسفند 84
6 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
6 پست
آبان 84
9 پست
مهر 84
3 پست
شهریور 84
7 پست
مرداد 84
12 پست
تیر 84
2 پست
خرداد 84
14 پست