الا بذکر الله تطمئن القلوب

معبودم

بی قرارم

گویی این بی قراری را پایانی نیست

از روحت در من دمیدی 

مرا در این دنیا رها کردی 

و من هر روز بی قرار تر

می کشند و می کشد

می کشند و می کشد

می کشند و می کشد

بندهای دنیا از یک سو

روح الهی ام از سوی دیگر

سخت کشان کشان است

روحم سوی تو دارد  اما

 زمین و جاذبه اش در بندش کرده

سخت اسیر است این دل و سخت سرگشته و بی قرار

سرگشته بی قرار تو

تویی که دوری و

نزدیکترین

/ 0 نظر / 14 بازدید